You are here

Alternativ till Västlänken

Intro

Det finns många möjliga alternativ till Västlänken (förkortas VL). Det som redan är klart är att VL är behäftad med ett stort antal problem:

 1. Trafikverket har redan tidigare angett att samhällsnyttan är kraftigt negativ, den kommer inte att betala sig.
 2. Även Riksrevisionen har haft synpunkter på Västlänkens nytta och kostnader.
 3. Det går att anta att de som redan idag bor/jobbar i Haga åker kollektivt i stor utsträckning, vilket gör att det inte blir någon större "vinst".
 4. Resenärer söderifrån som skall vidare från Centralen till Hisingen, Gårda eller Nordost kommer att få förlängd restid med VL p.g.a. extra omväg/stopp, och åtminstone de som skall byta från pendeltåg och skall vidare mot Gårda/Nordost får ännu sämre bytesförhållande mot idag.
 5. En förbättring av anslutning till Hisingen förhindras med VL utan man tvingar fram en omväg via Marieholm vilket kommer att göra att Hamnbanan och Bohusbanan inte blir lika attraktiva för resenärer då detta påverkar restiden negativt.
 6. VL koncentrerar resandeknutpunkterna till centrum istället för att sprida ut dem och skapa ett störningståligt system.
 7. Det är redan känt att det tillkommer ett antal tilläggskostnader för att VL skall kunna nyttjas.
 8. Fjärrtågen kommer inte att ha någon nytta av VL utan kommer även i fortsättningen att lida av att centralen är en säckstation.
 9. Uppskattade priset för VL är väldigt högt jämfört med vad man får. Kostnaden per mil är en av de högsta någonsin.
 10. De störningar som uppkommer i centrum lär påverka många butiker negativt. Redan nu så är Frölunda, Allum, Sisjön, Backa m.fl. betydligt större än för 10 år sedan.
 11. Riskfyllt projekt med jordtunnel i känslig miljö, Riksantikvarieämbetet oroliga för gamla befästningar m m.[MikaelB]
 12. Enorma betongmängder, cirka miljon ton, med stor CO2-påverkan.[MikaelB]
 13. Tar upp mark, hindrar utveckling, t ex måste man vänta med grund tunnelbana i Allén.[MikaelB]
 14. Stora trafikstörningar under byggtiden med miljöförsämringar.[MikaelB]
 15. Nya ”Centralen” hamnar 300 m norr om D-torget under jord, sämre tillgänglighet.[MikaelB]

Förslag

Mina funderingar rör sig i banorna att försöka utnyttja och förstärka befintliga sträckningar så långt det går och tillföra nya där det förefaller lämpligt. Tåg fungerar dessutom bäst på långa sträckor för att förkorta restiderna.

Alla spår/sträckningar som presenteras är inte lika högt prioriterade, utan en del kan läggas längre fram.

För den som har Google Earth så har jag min idé här: Trackidea_4.

Detaljer

Förutsättningar

 • Samtliga sträckningar som presenteras är dubbelspår, inga enkelspår är aktuella.
 • Lisebergs Station kan komma att bli en reservstation.
 • Området runt Partihallarna/Gullbergsvass är idag inte bullerkänsligt, vilket är en fördel både vid byggtiden och efteråt.
 • Eftersom området dessutom är en knutpunkt för E6, E20 och E45 är det redan idag så stor koncentration av störningar att området är olämpligt för bostäder.

Ny Centralstation

Ny centralstation anläggs vid Partihallarna/Olskroken (ljusblå zon).

Flertalet spårvagnar passerar redan i närområdet: 1, 3, 4, 6, 7, 8, 9, 11 (vilket är majoriteten av spårvagnslinjerna) och det är inte allt för svårt att ordna hållplatser för dessa.

Sträckningar

Här beskriver jag de olika sträckningarna med den färg de har. Jag har utelämnat småstumpar som kopplar samman olika banor kring centralen för att inte röra till det.

 • Blå linje - förbifartsslinga för de fall man vill passera stationen utan att köra in på denna, fungerar även som vändslinga.
 • Röd linje - Pendeltåg Uddevalla - Göteborg - Alingsås
 • Grön linje - Pendeltåg Kungsbacka - Göteborg - Torslandakrysset
 • Gul linje - Pendeltåg Ale - Göteborg - Borås
 • Ljus lila linje - Pendeltåg/Snabbspårvagn Klareberg - Göteborg - Gamla Centralen.
 • Vit linje - Förlängning av pendeltåg från Klareberg underjordiskt via Allén till Järntorget.
 • Orange linje - Alternativ 1 av sträckning till Torslandakrysset.
 • Mörk lila linje - Alternativ 2 av sträckning till Torslandakrysset.

Överfarter över älven är broar med hyggligt tilltagen höjd för att minska risken för störningar och behov av öppning. Dessa broar kan även hålla med gång/cykelbana och utformas för att minska bullerspridning från tåg.

Fördelar

 • Existerande bebyggelse får större tillgång till pendeltåg, detta kan göra att fler åker kollektivt för att det innebär en fördel för dem.
 • Hela regionen knyts ihop bättre, alla har inte Centrum i Göteborg som mål (eller utgångspunkt)
 • Befintliga spårsträckningar används i stor utsträckning vilket gör att det är mindre problem än om en helt ny sträckning skall till.
 • I de fall nya sträckningar skall till är dessa förlagda så mycket som möjligt till områden där störningarna inte får betydande inverkan.
 • Störningar under byggtiden får man räkna med, men även med VL så är störningar en faktor att räkna med.
 • Utbyggnaden kan ske i steg, vilket gör att det är lättare att få kontroll på kostnaderna.

Huvudsakliga delar

 • Ny bro över älven vid Gullbergsvass väster om Tingstadstunneln inkl anslutning tll ny central och Gårdatunneln.
 • Ny Centralstation vid Partihallarna/Olskroken
 • Hamnbanan dubbelspårig
 • Ny sträcka från Hamnen till Torslandakrysset (c:a. 4-5km ovan jord), två möjliga alternativ
 • Ny sträcka från Klareberg via nya Centralen till Gamla Centralen
 • På sikt förlängning av linjen från Klareberg med Underjordisk sträcka genom Allén till Järntorget (Kan förläggas relativt grunt direkt under körbana för bilarna). Dock måste man "gå ner" redan på det som idag är spårområdet för dagens Central, men samtidigt kan man då få mer fri yta.
 • Från Järntorget kan man gå vidare och gå in vid Stigbergsliden för att sedan komma till Marklandsgatan som redan idag är en knutpunkt.
 • Anslutning för biltrafik från Göta Älvbron till Allén blir enkel att åstadkomma.

Notera att sträckan Klareberg - Centrum - Järntorget inte behöver ha tågstandard utan kan hålla samma standard som Tunnelbana / Snabbspårvagn.

Höjdprofil Järntorget-Marklandsgatan:
Höjdprofil

Grovuppskattade kostnader:

Uppskattning baserat på olika publika uppgifter.

Post Kostnad (Miljarder) Summa (Miljarder)
Bohusbanan Dubbelspår till Uddevalla (NyT) 4 miljarder 4
Hamnbanan Dubbelspår INKL Marieholmsbron (TV 2021) 2.6 6.6
Tingstadsbron, För komplett slinga (Egen uppskattning) 1.5 8.1
Spårväg Nya-Gamla Centralen (Egen uppskattn. utgående från NyT) 0.7 8.8
Spårväg Nya Centralen - Klareberg (NyT) 0.4 9.2
Förlängning Hamnbanan till Torslandakrysset 0.5 9.7
Ny Centralstation - Spår (Egen uppskattn) 3 12.7
Ny Centralstation - Byggnad (Egen uppskattn) 1 13.7
Tillägg Blå Vändslinga (Egen Uppskattn) 0.5 14.2
Alléförlängning, grund tunnel under bilväg (Egen uppskattn. utgående från NyT) 2 16.2
Järntorget - Marklandsgatan, bergtunnel (Egen uppskattn. utgående från NyT) 4 20.2

Särskilt de två sista posterna är relativt osäkra p.g.a. risken för komplikationer och konflikt med befintliga dragningar av avlopp, vatten och el.
För Klareberg är det snabbspårvagn som delar bro med tåg för att hålla ner kostnaden. Klarebergsbanan kan då även användas för gods.
Största komplikationen blir antagligen Allélänken eftersom det krävs omfattande omledning av biltrafik.

För ytterligare cirka 5 miljarder så kan man anlägga dubbelspår längs hela kusten till Norge.

Grovupskattning är för att det finns risk att det tillkommer kostnader som inte syns i de siffror som finns publikt tillgängliga. Om någon har bättre siffror så tar jag gärna emot dem.

Källor:
Ny Teknik (NyT): http://www.nyteknik.se/nyheter/bygg/anlaggningsbyggen/article3378202.ece
Trafikverket, Nationell plan för transportsystemet 2010−2021 (TV 2021)

Comments

Tanken att skapa en stor rondell mha bygga en ny järnvägsbro vid Tingstad är helt enkelt genial!
Mitt enda förslag till ändring just nu är att bygga den nya centralstationen i berget vid Gårda, alternativt delvis strax norr om, på den lediga ytan utefter E20 som varit stationsområde tidigare (Olskroken S).
En station i detta område blir mer central som har redan ett flertal viktiga spårvagnslinjer passerande. Det är några hundra meter bara till en Alle-länk och till centrala staden.
Vi måste överge den gamla centralen, det finns ingen anledning att behålla den och NE-platsen som trafiknav när "rondellen" är på plats!
Vid Olskroken S finns det möjlighet att skapa ett modernt resecenter ala Sthlms central, dit alla spårvagnslinjer kan dras + de viktigaste busslinjerna vilket möjliggör endast ett effektivt byte, för dem som inte kan åka direkt till arbetsplatsen med ngn av alla de nya direktpendeltågslinjer som kommer att bli möjliga.

Ser intressant ut.
Har du vågat dig på en kostnadsbedömning av detta?

Har nu lagt till kostnadsuppskattning.

Man borde dock dra av ett antal miljarder för omkring 2 ha central tomtmark som kan bebyggas när man stänger gamla centralen.

Theme by Danetsoft and Danang Probo Sayekti inspired by Maksimer